Práci Farní charity Nymburk můžete podpořit i finančními dary

Finanční dar na účet Farní charity Nymburk

Prostředky od dárců budou použity na zajištění dalších činností FCH Nymburk:

Charicar, provoz půjčovny kompenzačních pomůcek, centrum vzájemné materiální pomoci,

potraviny a základní potřeby lidem v nouzi, ostatní charitní služby.

Účet pro dary:  2101388787/2010

 

 

Veřejná sbírka Farní charity Nymburk (vyhlášená v roce 2018)

Určená výhradně na provozní náklady nízkoprahové denního centra a nákup nových kompenzačních pomůcek

Účet pro veřejnou sbírku:  2800177807/2010Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby
- od základu daně si lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lezde odečíst maximálně do 30 % ze základu daně (dočasně za zdaňovací období 2020 a 2021, jinak 15%). §15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu).

Právnické osoby
- od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota darů činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně do 30 % z již sníženého základu daně (dočasně za zdaňovací období, která skončila od 1.3.2020 do 28.2.2022, jinak 10%). Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.