Poslání

Posláním Farní charity Nymburk je v duchu křesťanských hodnot pomáhat lidem v nouzi, vyhledávat ty, kdo potřebují pomoc, a vytvářet příležitosti pro zkvalitňování života.
Při poskytování služeb a realizování projektů máme na zřeteli důstojnost každého člověka s jeho tělesnými, duševními, sociálními i duchovními potřebami a také respekt k jeho pohledu na svět.

Hodnoty

Farní charita Nymburk staví svou práci zvláště na těchto hodnotách:
  • lidskost a úcta
  • profesionalita
  • ochota ke službě
  • otevřená komunikace
  • týmová spolupráce
  • odpovědnost

Právní postavení

Farní charita Nymburk (dále jen FCH) je podle ustanovení kán. 114-117 Kodexu kanonického práva a podle § 4 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, účelovým zařízením církve římskokatolické, jejímž posláním je pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.
FCH je zřízena Arcibiskupstvím pražským jako samostatná právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou a je územní složkou Arcidiecézní charity Praha.
FCH Nymburk je členem sítě nestátních neziskových organizací, sdružených v Charitě ČR, která je největším nestátním poskytovatelem sociálních zdravotních služeb v České republice. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací evropských zemí Caritas Europa a celosvětové sítě Caritas Internationalis.

 

Činnost Farní charity Nymburk je vymezena zejména těmito úkoly:

1) V místě své činnosti zřizuje se souhlasem ředitele ADCH charitní domovy, ústavy a další obdobné instituce, zajišťuje jejich provoz a organizuje další služby, zejména charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu,

2) v místě své činnosti spolupracuje s dalšími křesťanskými i občanskými charitativními a humanitárními sdruženími, organizacemi.


3) v místě své činnosti organizuje a koordinuje pomoc při případných přírodních a jiných katastrofách.

Předmět činnosti je vymezen v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR a ve stanovách Farní charity Nymburk.


Historie organizace

Farní charita Nymburk byla založena v roce 2009. Začínala Tříkrálovou sbírkou a bazárkem. Výtěžek těchto akcí byl darován na dobrý účel.

Od roku 2010 byla učiněna změna ve vedení Farní charity a začaly nové aktivity. Byla otevřena půjčovna kompenzačních pomůcek a téhož roku byla registrována Pečovatelská služba, která však v roce 2014 skončila.

Rok 2015 znamenal velkou změnu v činnosti a to otevřením Domu u Svatého Mikuláše v Nymburce, Tyršově ulici 696, kde jsme mohli rozvíjet další aktivity. Téhož roku byl otevřen sociální šatník (charitní "obchůdek") a nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší.

V roce 2016 byl zahájen provoz v Dobrovolnickém centru a to dobrovolnictví a doučování dětí.

Rok 2017 je ve znamení  budování zázemí pro lidi bez přístřeší a rozšíření sociálního "obchůdku" a je zahájeno provozování služby ChariCar.

Úzce spolupracujeme s návaznou sítí (azylové domy, státní správa, městský úřad, NNO…), což umožňuje situaci klientů řešit komplexně a reagovat na náhlé změny (např. konflikty).


Řízení organizace

Hospodaření Farní charity Nymburk se řídí platnými právními předpisy. Činnost je financována z více zdrojů, především z darů, veřejné sbírky, nadačních příspěvků, dotací a příjmů z vlastní činnosti.
Organizace je řízena ředitelem jako statutárním orgánem, který jejím jménem jedná a vykonává právní úkony. Ředitele Farní charity Nymburk jmenuje a odvolává prezident Arcidiecézní charity Praha.