Tři králové na Nymbursku

 
Při realizaci Tříkrálové sbírky spolupracuje nymburská farnost ruku v ruce s místními skauty a dalšími nadšenými dobrovolníky. Poprvé se společně do sbírky zapojili v roce 2005 a z lednového koledování pro charitní účely se stala každoroční tradice.VÝTĚŽKY V NYMBURSKÉ FARNOSTI

 

rok výtěžek
v Kč
použito pro účely FCH (v Kč)
2005 8 968  
2006 15 645  
2007 20 771  
2008 17 148  
2009 23 863  
2010 26 256 17 066
2011 33 245 21 450
2012 55 671  
2015 33 750 21 939
2016 45 151 29 342
2017 34 280 22 282
2018 72 036 46 823
2019 92 136 59 888
2020 93 490 60 769
 Podívejte se také na celorepublikové výtěžky a další informace související se sbírkou: www.trikralovasbirka.cz

 

Historie sbírky

Dobročinná charitní akce Tříkrálová sbírka byla v ČR poprvé vyzkoušena v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi (podobné sbírky s delší tradicí se konají též v Německu a Rakousku). Pro značný úspěch byla sbírka v roce 2001 poprvé uspořádána v celostátním měřítku.
Výtěžek charitní Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.


Průběh sbírky

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností (například 5 g baleného cukru). Koledníci jsou často dlouho dopředu toužebně očekáváni a leckdy jsou to jediní návštěvníci obyvatel v seniorském věku. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Koledníci

Koledníky charity lze rozpoznat podle průkazky (pověření) vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci sbírku vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří vás požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika, na požádání nepředloží svůj průkaz koledníka nebo odmítnout ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jedná se patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za koledníky Charity a může se jednat o podvod.

Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk, koledovat může opravdu kdokoli. Nemůžeme ale nést odpovědnost za dary, jež veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. že nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).