Práci Farní charity Nymburk můžete podpořit několika způsoby

1. Poskytnutím finančního daru na účet veřejné sbírky Farní charity Nymburk (vyhlášená 20. listopadu 2011): finanční prostředky od dárců budou použity na zajištění činnosti FCH Nymburk.

Finanční dar je možno poukázat bankovním převodem na účet 2800 17 7807/2010 nebo v hotovosti předáním v sídle organizace. Dar je možno odepsat z daňového základu podle zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzení o daru vystavíme na požádání.

Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby
- od základu daně si lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lezde odečíst maximálně 10 % ze základu daně. §15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu).

Právnické osoby
- od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota darů činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

2. Materiální pomocí: pro potřeby půjčovny kompenzačních pomůcek přijímá FCH Nymburk materiální dary v podobě kompenzačních pomůcek a rehabilitačních pomůcek (mechanické vozíky, chodítka, nástavce na toaletu, antidekubitní matrace).

3. Dobrovolnická služba

4. Bezplatným poskytnutím profesionálních služeb: oceníme služby z oblasti tisku, právního poradenství a služby supervizora.

Při naplňování svého poslání potřebuje Farní charita Nymburk pomoc i prostřednictvím vašich modliteb.